องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการก่อสร้าางศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ปร.4 ปร.5 สรุปราคากลาง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกาศคชจ.ราคากลาง ตารางบก.01 ร่างขอบเขตงาน