องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์บ้านบัวลาย หมู่ที่ 1 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ปร.4 ปร.5 สรุปราคากลาง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แต่งตัั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ประกาศคชจ.ราคากลาง ตารางบก.01 ร่างขอบเขตงาน