องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบางบริบูรณ หมู่ที่ 3 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบแปลนก่อสร้าง 1 แบบแปลนก่อสร้าง 2 แบบแปลนก่อสร้าง 3
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง     

 ตารางแบบ บก .01 ปร.4 ปร.5 ประกาศคชข.ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน สรุปราคากลาง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง