องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกาศค่าใช้จ่ายราคากลาง ตารางบก .01 ปร.4-ปร.5 ร่างขอบเขตงาน สรุปราคากลาง