องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สรุปราคากลาง สรุปราคากลาง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย ตาราง บก .01 ปร.4 ปร.5 ร่างขอบเขตงาน