องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตลาดหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตารางบก .01 ปร.4 ปร.5 ร่างขอบเขตงาน สรุปราคากลาง