องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณข้างโรงเรียนโชติ หมู่ที่ 3 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สรุปราคากลาง สรุปราคากลาง 2 คำสั่งคณะกรรมกำหนดราคากลาง ประกาศคชจ.ราคากลาง ตารางบก.01 ปร.4 ปร.5 ร่างขอบเขตงาน