องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการวางท่อระบายน้ำซอยเข้าวัดแก้วสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกาศข้อมูลคชจ. บก.01 ปร.4 ปร.5 ร่างขอบเขตงาน สรุปราคากลาง