องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองตรงข้ามพิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ (ช่วงที่2) หมู่ที่ 6 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ร่างขอบเขตงาน แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกาศคชจ.ราคากลาง บก.01 ปร.4 ปร.5 สรุปราคากลาง