องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลคิกคอนกรีตซอยแยกวัดโยธาฯ เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังวัดปราจีนบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง บก.01 ปร.4 ปร.5 ประกาศ.คชจ.ราคากลาง ร่างขอบเขตงาน สรุปราคากลาง สรุปราคากลาง