องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยภูพาน 2 ชุมชนสามแสน หมู่ที่ 12 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศ คชจ.  ตารางบก .01 ปร.4 ปร.5 ร่างขอบเขตงาน สรุปราคากลาง   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง