องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 3-เชื่อมหมู่ที่ 10 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ตำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประกาศคชจ.ราคากลาง

 ตารางบก.01

 สรุปราคากลาง