องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหมู่บ้านจัดสรรเส้นไปบ้านยาง หมู่ที่ 4 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประกาศคชจ.ราคากลาง

 ตารางบก.01

 สรุปราคากลาง