องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายสะพานดำ หมู่ที่ 6 ตำบลดงพระราม เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

 ตาราง บก.01

 ประกาศคชจ

 สรุปราคากลาง