องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถั่วงอก หมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ตารางบก.01

 ประกาศคชจ.ราคากลาง

 สรุปราคากลาง