องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม​

การส่งเสริมหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข