องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม

ผู้บริหาร

นายสำรวย สุบุตรดี

นายก อบต

นายณัณชพล  นาคพลาย                                                                                         นายสัมฤทธิ์  เคยมีทรัพย์

รอง นายก อบต                                                                                                          รอง นายก อบต